Reset Password

Your search results

Uslovi korišćenja i Politika privatnosti

Uslovi korišćenja i Politika privatnosti

1. Opšte odredbe

Ovim uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za članstvo, način registracije članova, prava i obaveze članova, način vršenja oglašavanja, način obračuna naknade (provizije), pravila privatnosti, zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje Internet platforme Gdenamore.com, uključujući i pravila korišćenja ove platforme (u daljem tekstu: Platforma), koja posluje kao pružalac usluge informacionog društva u skladu sa propisima koji uređuju elektronsku trgovinu.

Uslovi korišćenja Platforme (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) se primenjuju na Platformu i celokupni sadržaj objavljen na ovoj Platformi, kao i na sve prateće usluge. Uslovi korišćenja uređuju pravila za korišćenja ove Platforme.

Svako korišćenje Platforme koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom Platforme i kršenjem Uslova korišćenja.

Platforma je namijenjena oglašavanju smještaja na moru i jedrilica, motornih brodova, luksuznih jahti i drugih , odnosno dovođenju u vezu vlasnika smještaja, odnosno  i potencijalnih korisnika tako oglašenih smještaja/.

Registracijom vlasnika smještaja, odnosno  za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi radi stupanja u kontakt sa vlasnikom smještaja, odnosno  (slanje upita rezervacije), kao i pristupom Platformi kao Facebook korisnik radi pisanja reportaža, odnosno recenzija ili oglašavanja smještaja/,

Korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini Uslova korišćenja, te da ujedno prihvata njegove odredbe, a obavezan je da prilikom korišćenja Platforme u bilo koje svrhe poštuje i važeće propise Crne Gore.

Korisnicima Platforme smatraju se:

 • Registrovani korisnici, odnosno fizička lica koja su vlasnici smještaja, jedrilica, motornih brodova, luksuznih jahti i drugih , koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja Platforme (do prestanka članstva), a u svrhe oglašavanja svog smještaja, odnosno  na ovoj Platformi i koja nakon registracije prijavom pristupaju toj Platformi, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja, kao i drugim dokumentima koji uređuju način njenog funkcionisanja;
 • Posjetioci, odnosno lica koja pristupaju Platformi, bez registracije, radi korišćenja Platforme radi informisanja ili za stupanje u kontakt sa vlasnicima smještaja/ i šalju upite o rezervacijama, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan ovim Uslovima korišćenja, kao i drugim dokumentima koji uređuju način njenog funkcionisanja;
 • Facebook korisnici, odnosno fizička lica koja pristupaju Platformi preko svog Facebook naloga, radi korišćenja Platforme za pisanje reportaža, odnosno recenzija smještaja, mesta ili , kao i fizička lica koja su vlasnici smještaja i , koja pristupaju Platformi preko svog Facebook naloga radi vremenski neograničenog korišćenja Platforme, a u svrhe oglašavanja svog smještaja, odnosno  na ovoj Platformi, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan ovim Uslovima korišćenja, kao i drugim dokumentima koji uređuju način njenog funkcionisanja;

Platforma posluje u skladu sa važećim propisima Crne Gore.

2. Ograničenje odgovornosti

Platforma podrazumeva servis putem koga korisnici mogu vršiti oglašavanje smještaja/. Platforma pruža uslugu informacionog društva koja se ogleda u dovođenje u vezu korisnika Platforme (vlasnika smještaja/ s jedne strane i korisnika zainteresovanih za iznajmljivanje smještaja/ s druge strane), te predstavlja pružaoca usluge informacionog društva u smislu Zakona o elektronskoj trgovini.

Alternativno prethodnoj odredbi: Preduzetnik/Vlasnik pruža uslugu informacionog društva koja se ogleda u pružanju mogućnosti korisniku da vrši oglašavanje svog smještaja/ koristeći ovu Platformu, kao i dovođenju u vezu vlasnika smještaja/ s jedne strane i korisnika zainteresovanih za iznajmljivanje smještaja/ s druge strane, te predstavlja pružaoca usluge informacionog društva u smislu Zakona o elektronskoj trgovini.

Radi izbegavanja svake sumnje, Platforma nije organizator putovanja niti posrednik u prodaji turističkog putovanja, odnosno ne obavlja djelatnost turističkih agencija u smislu organizovanja, ponude, prodaje i realizovanja turističkih putovanja, izleta i pružanje drugih usluga uobičajenih u turističkom prometu.

Korišćenje Platforme je na isključivu odgovornost korisnika.

Platforma:

 • ne garantuje neprekidnost njenog korišćenja, niti je na bilo koji način odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ove Platforme;
 • nije odgovorna za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija;
 • ne odgovara za štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr;
 • ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje korisnici unose prilikom registracije na Platformu, a sami Korisnici se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašavaju da su dužni da prilikom registracije unesu tačne podatke, te da Platforma nije ni na koji način odgovorna za direktnu ili indirektnu štetu koja je unosom netačnih podataka nastupila za drugog korisnika ili bilo koje treće lice;
 • ne garantuje (i) postojanje, kvalitet, sigurnost, prikladnost ili zakonitost bilo kog oglasa, (ii) istinitost ili tačnost bilo kog opisa oglasa, ocene, reportaže, recenzije ili drugog sadržaja ili (iii) učinak ili ponašanje bilo kog registrovanog korisnika ili treće strane;
 • kao pružalac usluge informacionog društva, nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji objavljuju ili dele sami korisnici (uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, opise smještaja/, komentare, reportaže i druge korisnički generisane sadržaje) niti za njeno upućivanje, budući da ne inicira prenos korisničkih sadržaja, ne vrši odabir korisničkih sadržaja koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u korisničkim sadržajima, niti bira samog primaoca korisničkog sadržaja.

Uslove smještaja/stanje  garantuju sami registrovani korisnici – vlasnici smještaja/ koji oglašavaju svoj smještaj/ koristeći Platformu. Ukoliko posjetioci stupe u kontakt sa vlasnicima smještaja/ i iznajme ponuđeni smještaj/, ulaze u ugovorni odnos direktno jedan sa drugim. Platforma nije i ne postaje ugovorna strana ili drugi učesnik u bilo kojem ugovornom odnosu između navedenih lica, niti je Platforma posrednik u prometu nekretnina niti garantuje za izdati smještaj. Platforma ne deluje kao zastupnik niti vlasnika smještaja/, niti posetioca, tačnije lica koje iznajmljuje smještaj/.

Korisnik se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašava da Platforma ne može biti odgovorna za ponašanje Korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore.

Platforma, može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, a zbog redovnog održavanja sistema ili u slučaju njegovog unapređenja. O privremenoj ili ograničenoj dostupnosti Platforme, o čemu će blagovremeno obavestiti Korisnike, putem objave na svojim internet stranicama, društvenim mrežama ili na drugi pogodan način.

Platforma zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svoje platforme, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

3. Ugovorni odnos

Registracijom vlasnika smještaja/ za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi radi stupanja u kontakt sa vlasnikom smještaja/ (slanje upita rezervacije), kao i pristupom Platformi kao Facebook korisnik radi pisanja reportaža, odnosno recenzija ili oglašavanja smještaja/, Korisnici pristaju na ove Uslove korišćenja.

4. Zaštita prava

Platforma će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan;
 • nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja Platforme, zakonima Crne Gore i drugim važećim propisima.

5. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

Pravila privatnosti predstavljaju sastavni dio ovih Uslova korišćenja, prihvatanjem Uslova korišćenja, korisnik se saglašava da je obavešten i da prihvata pravila u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti propisana ovim pravilnikom.

6. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

Platforma ima isključiva autorska prava na Platformi i pratećim uslugama, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Platforme, smatraće se povredom autorskog prava, te će Platforma u tom slučaju biti ovlašćena da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Platforma sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju Korisnici (u daljem tekstu: korisnički generisani sadržaji). Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi. Radi izbegavanja svake sumnje korisnički generisani sadržaji su reportaže, prateće fotografije uz te reportaže i drugi slični sadržaji koje postavljaju sami korisnici.

U odnosu na korisnički generisane sadržaje, korisnik Platforme:

 • ustupa Platformi pravo na iskorišćavanje takvog sadržaja na ne-ekskluzivnoj osnovi, bez ikakvih prostornih i vremenskih ograničenja (uključujući, ali se ne ograničavajući tu i na broj objavljivanja, način objavljivanja i sl.) i bez obzira na to da li se način iskorišćavanja odnosi na iskorišćavanje u komercijalne ili nekomercijalne svrhe;
 • se saglašava sa tim da je Platforma ovlašćena da vrši odgovarajuće prerade, modifikacije, prilagođavanja ili druge izmene na korisnički generisanom sadržaju, ako to zahtevaju zakonski, tehnički, produkcijski ili drugi slični razlozi;
 • se saglašava sa tim da korisnički generisani sadržaji budu potpisani imenom i prezimenom, pseudonimom ili korisničkim imenom sa društvene mreže uz navođenje i naziva Platforme;
 • tvrdi i jemči da je isključivi nosilac prava intelektualne svojine (uključujući tu i autorsko i srodna prava) na korisnički generisanim sadržajima, kao i da takvi sadržaji ili pojedini njihovi delovi nisu uzeti iz drugih dela zaštićenih pravom intelektualne svojine, te prima obavezu da naknadi sva eventualna potraživanja trećih lica koja proisteknu iz spora oko autorstva, odnosno spora po osnovu druge vrste prava intelektualne svojine;
 • je saglasan da isti postane vidljiv svakom korisniku Platforme.

7. Članstvo

7.1. Zasnivanje članstva

Lice postaje član prijavljivanjem na Platformu, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, Pravilima privatnosti i drugim dokumenatima koji uređuju način funkcionisanja Platforme.

Svako punojletno, poslovno sposobno fizičko lice može postati član Platforme.

7.2. Prestanak članstva

Platforma ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, upotrebu Platforme ili da ograniči njeno korišćenje ili korišćenje drugih usluga bilo kom članu ili budućem članu, u bilo kom trenutku, bez obrazloženja.

Članstvo na Platformi je dobrovoljno i može se otkazati u svakom trenutku bez ikakvog obrazloženja.

Platforma zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojoj Platformi u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili važećih propisa Crne Gore.

Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Crne Gore, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela.

Član kome je otkazano članstvo od strane Platforme nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Platforme.

Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava člana.

Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana Plarforma će postupiti u skladu sa zakonom.

8. Obaveze članova

Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Platforme, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Sadržaj koji članovi objave na Platformi može sadržati URL link ili internet adresu koja vodi isključivo ka stranama u okviru same platforme. Platforma zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Platforme.

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranica internet portala Platforme, kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Platforme. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.

Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako Platformi, tako i drugim korisnicima njegovih portala.

Platforma nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih članova kada je u pitanju upotreba Platforme. Platforma ima pravo da, ukoliko nađe za potrebno, proverava da li su unosi, odnosno sadržaji objavljeni od strane članova na Platformi u skladu sa svrhom te Platforme.

 

9. Istinita informacija o smještaju koji se oglašava

Vlasnici smještaja i  su obavezani da obezbede istinite informacije o oglašavanom smještaju i plovilu i da pruže potpune informacije o isplati cene za iznajmljeni smještaj/.

 

10. Prelazne i završne odredbe

Platforma ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji, a registrovanim korisnicima će poslati obaveštenje putem e-mejla o izmenama Uslova korišćenja, u kojem će u kratkim crtama naznačiti u čemu se izmene sastoje. Nakon toga, logovanjem na Platformu svakom registrovanom korisniku će biti dostupno obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja. Ako registrovani korisnici ne izjave da se ne saglašavaju sa izmenama putem slanja e-mejla, u skladu sa tim obaveštenjem, u dodatnom roku od 5 dana od dana prvog logovanja nakon prijema e-mejla sa obaveštenjem o izmenama, i ako nastave da koriste Platformu, smatraće se da su pročitali i saglasili se sa izmenama. Ako se korisnik ne saglasi sa izmenama, putem slanja e-mejla u gore pomenutom roku, Platforma će izbrisati njegov korisnički nalog, nakon čega mu prestaje članstvo.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Crne Gore.

Na sve sporove do kojih može doći između Platforme i korisnika u vezi sa korišćenjem Platforme primenjuju se važeći propisi Crne Gore. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Beogradu.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Platformi, a počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Platformi.

Politika privatnosti

 

Obavještenje o prikupljanju ličnih podataka

 

Portal Montenegro Resorts (u daljem tekstu Rukovalac), prikuplja i obrađuje pojedine podatke o ličnosti putem svoje internet stranice https://www.montenegroresorts.me

 

1. Kategorije korisnika čiji se podaci o ličnosti prikupljaju: Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti svojih korisnika, i to: korisnika vlasnika smeštaja koji su registrovani za oglašavanje putem internet stranice Rukovaoca (u daljem tekstu: registrovani korisnici), kao i korisnika koji se preko svog naloga na društvenoj mreži Facebook povezuju sa internet stranicom Rukovaoca i postavljaju recenzije smeštaja u kojem su boravili (u daljem tekstu: korisnici-recezenti).

 

2. Kategorije podataka o ličnosti koje se prikupljaju i obrađuju:: Rukovalac od registrovanih korisnika prikuplja i obrađuje sledeće podatke: ime, prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, broj fiksnog i mobilnog telefona, mesto, poštanski broj, država, dok od korisnika-recezenata prikuplja i obrađuje podatak o imenu i prezimenu ili pseudonimu korisnika-recezenata, podatke koje ovi korisnici sami o sebi podele u recenziji, te podatke o profilu na društvenoj mreži Facebook (FB ID, FB korisničko ime i FB e-mejl adresa), s tim što se na internet stranici Rukovaoca objavljuje samo FB korisničko ime (user name) korisnika-recezenta ( u daljem tekstu zbirno nazvani: ,,Lični podaciʻʻ).

 

3. Pravni osnov obrade: Lični podaci se prikupljaju na osnovu informisanog pristanka, a u skladusa  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), lice čiji se podaci obrađuju, može u svakom trenutku povući pristanak što za sobom povlači prestanak svake dalje obrade, a lični podaci se brišu ili anonimizuju. Povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka do momenta povlačenja pristanka. Takođe, reportaže koje je postavilo Lice na koje se odnosi pristanak će ostati dostupne na internet stranici Rukovaoca i nakon što je pristanak povučen, ali bez ličnih podataka. Nakon povlačenja pristanka za obradu ličnih podataka, usluge internet stranice koje se tiču mogućnosti postavljanja oglasa i reportaža neće biti dostupne za lice koje je povuklo pristanak, ali će takvo lice i dalje moći da posećuje samu stranicu i pristupa sadržajima.

 

4. Svrha obrade: Lični podaci se prikupljaju i obrađuju radi omogućavanja pružanja određenih usluga internet stranice, odnosno: kada se radi o registrovanim korisnicima radi postavljanja oglasa – informacija o njihovim smeštajnim kapacitetima, u skladu sa Uslovima korišćenja internet stranice Rukovaoca; kada se radi o korisnicima-recezentima, radi omogućavanja postavljanja recenzija (reportaža) o putovanjima.

 

5. Mjere zaštite: Lične podatke Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim evidencijama u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući tu i tehničke mere zaštite, kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci, kontrolu pristupa podacima, kontrolu prenosa podataka, kontrolu unosa podataka, kontrolu dostupnosti podataka i ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

 

6. Prava lica na koje se podaci odnose: U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji se podaci čuvaju ima sledeća prava: pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti; pravo da zatraži ispravku ili brisanje podataka o ličnosti; pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i druga prava garantovana važećim ZZPL. Rukovaci će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

 

7. Cookies (Kolačići): Rukovalac u svom radu koristi Kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju u internet pregledaču dok korisnik pregleda internet stranicu i koje omogućavaju stranici da pristupi podacima koji su sačuvani u njima, kako bi bila obaveštena o prethodnoj korisničkoj aktivnosti.

 

Rukovalac koristi sledeće vrste Kolačića:

 

Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (eng. Necessary Cookies), uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova;

 

Funkcionalni kolačići (eng. Functional Cookies), omogućavaju pružaocu usluge informacionog društva da omogući bolju funkcionalnost internet stranice i personalizaciju informacija koje se plasiraju korisniku. Uklanjanje ove vrste Kolačića može dovesti do toga da pojedine usluge na internet stranici ne funkcionišu na adekvatan način;

 

Kolačići učinka (eng. Performance Cookies), koji pružaju informacije o posetiocima i načinu na koji naši korisnici koriste našu internet stranicu, npr. broj poseta, informaciju o učestalosti poseta kontrolnoj stanici itd. Ove informacije ne identifikuju korisnika koji posećuje internet stranicu, a pružaocu usluge informacionog društva pomažu da poboljša performanse sopstvene internet stranice i omogući bolje korisničko iskustvo.

 

8. Google Analytics: Internet stranica Rukovaoca koristi usluge Google Analytics, (koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD), koji se takođe zasniva na tehnologiji korišćenja Kolačića, a koji se pohranjuju na uređaj posetilaca, sve radi kvalitativne analize korišćenja same internet stranice. Više informacija u Politici privatnosti kompanije Google, koja je dostupna putem sledećeg linka: goo.gl/f1oVC8.

 

9. Treća lica: Rukovalac lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka. Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka korisnik tih podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne. Kategorije obrađivača koje mogu imati pristup ličnim podacima: IT kompanija koja održava informaciono-komunikacione sisteme Rukovaoca.

 

Korisnici internet stranice potvrđuju da su pročitali i razumeli ovo Obaveštenje, te da su u celosti saglasni sa prikupljanjem njihovih Ličnih podataka na način kako je gore opisano.

 

Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, mogu se uputiti na e-mejl adresu: bluehorizonmne@gmail.com. Rukovalac će na sve upite odgovoriti najkasnije u roku od 5 radnih dana.

en_GBEN